Stratégia standard mutatókkal. AVIR kézikönyv : Stratégiaalkotás, VIR, stratégia mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment


The following corporate policy defines an initial governance position, which is the starting point for this guide. Ez a cikk a korai fázisban felmerülő kockázatokat, a kezdeti házirendeket és a korai folyamatokat határozza meg a házirend-utasítások betartatásához.

This article defines early-stage risks, initial policy statements, and early processes to enforce policy statements. Megjegyzés A vállalati szabályzat nem technikai jellegű dokumentum, de számos technikai döntést is tartalmaz. The corporate policy is not a technical document, but it drives many technical decisions.

keresni bitcoin egy hét alatt

Az áttekintésben ismertetett irányítási MVP végül ebből a szabályzatból származik. The governance MVP described in the overview ultimately derives from this policy. A kormányzási MVP megvalósítása előtt a szervezetnek saját célkitűzései és üzleti kockázatai alapján kell kidolgoznia egy vállalati szabályzatot. Before implementing a governance MVP, your stratégia standard mutatókkal should develop a corporate policy based on your own objectives and business risks. Felhőalapú irányítási csapatCloud governance team Ebben az elbeszélésben a felhőalapú irányítási csapat két olyan rendszeradminisztrátorból áll, akik felismerték az irányítás szükségességét.

a pénzszerzés tényleges módja

In this narrative, the cloud governance team is comprised of two systems administrators who have recognized the need for governance. A következő néhány hónapban a rendszer örökli a vállalat Felhőbeli jelenlétének irányítását, és megszerezte a Felhőbeli gyámokcímét.

Over the next several months, they will inherit the job of cleaning up the governance of the company's cloud presence, earning them the title of cloud custodians.

A következő iterációkban ez a cím valószínűleg megváltozik. In subsequent iterations, this title will likely change. CélObjective A kezdeti cél az irányítási rugalmasság alapjainak létrehozása. The initial objective is to establish a foundation for governance agility.

A hatékony irányítási MVP lehetővé teszi, hogy az irányítási csapat megtartsa a felhőbe való bevezetést, és implementálja a guardrails a bevezetési terv módosításaival. An effective Governance MVP allows the governance team to stay ahead of cloud adoption and implement guardrails as the adoption plan changes. Üzleti kockázatokBusiness risks A vállalat a felhőbe való bevezetésének korai szakaszában van, kísérletezik és bizonyították a koncepciót.

The company is at an early stage of cloud adoption, experimenting and building proofs of concept. A kockázatok már viszonylag alacsonyak, de a jövőbeli kockázatok valószínűleg jelentős hatással lesznek.

Risks are now relatively low, but future risks are likely to have a significant impact. A felhőbe központilag telepítendő technikai megoldások végleges állapotának meghatározása kis mértékben megtörténik. There is little definition around the final state of the technical solutions to be deployed to the cloud. Emellett az IT-alkalmazottak Felhőbeli készültsége alacsony. In addition, the cloud readiness of IT employees is low. A felhő bevezetésének alapja a csapat biztonságos megismerését és növekedését segíti.

A foundation for cloud adoption will stratégia standard mutatókkal the team safely learn and grow. Jövőbeli ellenőrzés: Fennáll annak a veszélye, hogy nem ruházza fel a növekedést, hanem azzal a kockázattal jár, hogy nem biztosítja a megfelelő védelmet a jövőbeli kockázatokkal szemben.

Future-proofing: There is a risk of not empowering growth, but also a risk of stratégia standard mutatókkal providing the right protections against future risks. Egy agilis, mégis robusztus irányítási megközelítés szükséges ahhoz, hogy támogassa a testület jövőképét a vállalati és a technikai növekedéshez.

legjobb minősítésű bináris opciók

An agile yet robust governance approach is needed to support the board's vision for corporate and technical growth. Az ilyen stratégia megvalósításának elmulasztása lassú műszaki növekedést eredményez, ami potenciálisan veszélyezteti a jelenlegi és a jövőbeli piaci részesedés növekedését.

Failure to implement such a strategy will slow technical growth, potentially risking current and future market share growth. Egy ilyen üzleti kockázat hatása vitathatatlanul magas. The impact of such a business risk is unquestionably high. Azonban a potenciális jövőbeli állapotokban játszott szerep ismeretlen, ami az aktuális IT-erőfeszítésekkel kapcsolatos kockázatokat viszonylag magasra állítja.

However, the role Stratégia standard mutatókkal will play in those potential future states is unknown, making the risk associated with current IT efforts relatively high. Ez azt jelentette, hogy amíg a konkrét tervek nincsenek igazítva, a vállalatnak magas a kockázata.

That said, until more concrete plans are aligned, the business has a high tolerance for risk.

Ez az üzleti kockázat több technikai kockázattal is bontható:This business risk can be broken down tactically into several technical stratégia standard mutatókkal A jó szándékú vállalati házirendek híropciók kereskedési stratégiái az átalakítási erőfeszítéseket, vagy megtörhetik a kritikus üzleti folyamatokat, ha azokat nem tekintik strukturált jóváhagyási folyamaton belül.

Well-intended corporate policies could slow transformation efforts or break critical business processes, if not considered within a structured approval flow. A központilag telepített eszközök irányításának alkalmazása nehéz és költséges lehet.

The application of governance to deployed assets could be difficult and costly. Lehetséges, hogy az irányítás nem alkalmazható megfelelően az alkalmazásokban vagy a munkaterhelésekben, így réseket okozhat a biztonságban. Governance may not be properly applied across an application or workload, stratégia standard mutatókkal gaps in security.

A felhőben dolgozó sok csapatnál fennáll az inkonzisztencia kockázata. With so many teams working in the cloud, there is a risk of inconsistency. Előfordulhat, hogy a költségek nem illeszkednek megfelelően az üzleti egységekhez, csapatokhoz vagy más költségvetési felügyeleti egységekhez. Costs may not properly align to business units, teams, or other budgetary management units.

Több identitás használata a különböző központi telepítések kezelésére biztonsági problémákhoz vezethet. The use of multiple identities to manage various deployments could lead to security issues. A jelenlegi szabályzatok ellenére fennáll a veszélye annak, hogy a védett adatvesztést a felhőbe lehet helyezni.

Despite current policies, there is a risk that protected data could be mistakenly deployed to the cloud. Tűrési mutatókTolerance indicators A kockázat jelenlegi tűréshatára magas, és a felhő-irányításban való befektetés étvágya alacsony.

The current tolerance for risk is high and the appetite for investing in cloud governance is low. Ennek megfelelően a tolerancia-mutatók korai előrejelző rendszerként szolgálnak az idő és az energia további beruházásainak elindításához. As such, the tolerance indicators act as an early warning system to trigger more investment of time and energy.

Ha és ha a következő mutatók figyelhetők meg, iteratív kell az irányítási stratégiát. If and when the following indicators are observed, you should iteratively improve the governance strategy.

Cost Management: Az üzemelő példány mérete meghaladja az erőforrások vagy a havi díjak előre meghatározott korlátait. Cost management: The scale of deployment exceeds predetermined limits on number of resources or monthly cost. Biztonsági alapterv: A védett adatmennyiségek belefoglalása a meghatározott felhőalapú bevezetési tervbe.

Security baseline: Inclusion of protected data in defined cloud adoption plans. Erőforrás-konzisztencia: Kritikus fontosságú alkalmazások belefoglalása a definiált felhőalapú bevezetési tervekben. Resource consistency: Inclusion of any mission-critical applications in defined cloud adoption plans.

Házirend-utasításokPolicy statements A következő szabályzat-utasítások határozzák meg a meghatározott kockázatok kijavításához szükséges követelményeket. The following policy statements establish the requirements needed to remediate the defined risks.

Ezek a stratégia standard mutatókkal határozzák meg az irányítási MVP működési követelményeit. These policies define the functional requirements for the governance MVP. Mindegyiket az irányítási MVP megvalósítása fogja megjeleníteni. Each will be represented in the implementation of the governance MVP.

Cost Management:Cost Management: Nyomon követési célból minden eszközt hozzá kell rendelni az alkalmazás tulajdonosához az alapvető üzleti függvények egyikén belül. For tracking purposes, all assets must be assigned to an application owner within one of the core business functions. A költségeket illetően további irányítási követelmények is létrejönnek a pénzügyi csapattal.

When cost concerns arise, additional governance requirements will be established with the finance team. Biztonsági alapterv:Security Baseline: A felhőbe telepített összes eszköznek jóváhagyott adatbesorolással kell rendelkeznie.

befektetési platformok

Any asset deployed to the cloud must have an approved data classification. A védett adatmennyiséggel azonosított eszközök nem helyezhetők üzembe a felhőben, amíg a biztonságra és az irányításra vonatkozó megfelelő követelmények jóváhagyása és implementálása nem lehetséges.

No assets identified with a protected level of data may be deployed to the cloud, until sufficient requirements for security and governance can be approved and implemented. A minimális hálózati biztonsági követelmények érvényesítése és szabályozása előtt a Felhőbeli környezetek peremhálózatként jelennek meg, és meg kell felelniük a hasonló kapcsolódási követelményeknek más adatközpontok vagy belső hálózatok számára.

Until minimum network security requirements can be validated and governed, cloud environments are seen as perimeter networks and should meet similar connection requirements to other datacenters or internal networks.

Erőforrás-konzisztencia:Resource Consistency: Mivel ezen a ponton nincs kritikus fontosságú számítási feladat üzembe helyezése, nincsenek irányadó SLA- teljesítmény-vagy BCDR-követelmények. A kritikus fontosságú számítási feladatok üzembe helyezése esetén további irányítási követelmények is létrejönnek az informatikai műveletekkel.

When mission-critical workloads are deployed, additional governance requirements will be established with IT operations. Identitás alapterve:Identity Baseline: A felhőbe telepített összes eszközt a jelenlegi irányítási szabályzatok által jóváhagyott identitásokkal és szerepkörökkel kell vezérelni. All assets deployed to the cloud should be controlled using identities and roles approved by current governance policies.

A helyszíni Active Directory infrastruktúrájának összes olyan csoportját, amely emelt szintű jogosultságokkal rendelkezik, hozzá kell rendelni egy jóváhagyott RBAC-szerepkörhöz. All groups in the on-premises Active Directory infrastructure that have elevated privileges should be mapped to an approved RBAC role.

Üzembe helyezési gyorsítás:Deployment Acceleration: Minden eszköznek a definiált csoportosítási és címkézési stratégiák alapján kell csoportosítani és címkézve lennie.

All assets must be grouped and tagged according to defined grouping and tagging strategies. Minden eszköznek jóváhagyott üzembe helyezési modellt kell használnia. All assets must use an approved hogyan lehet megjósolni az bináris opciók ármozgását model. Miután létrehozott egy irányítási alapot egy felhőalapú szolgáltatóhoz, stratégia standard mutatókkal üzembe helyezési eszköznek kompatibilisnek stratégia standard mutatókkal lennie az irányítási csapat által meghatározott eszközökkel.

Once a governance foundation has been established for a cloud provider, any deployment tooling must be compatible with the tools defined by the governance team.

FolyamatokProcesses Ezen irányítási szabályzatok folyamatos monitorozásához és betartatásához nem lett kiosztva költségvetés.

No budget has been allocated for ongoing monitoring and enforcement of these governance policies. Emiatt a felhőalapú irányítási csapat improvizált módon figyeli a házirend-utasítások betartását. Because of that, the cloud governance team has improvised ways to monitor adherence to policy statements. Oktatás: A felhő-irányítási csapat arra fekteti az időt, hogy az ezeket a szabályzatokat támogató irányítási útmutatók alapján betanítsa stratégia stratégia standard mutatókkal mutatókkal felhőalapú bevezetési csapatokat.

Education: The cloud governance team is investing time to educate the cloud adoption teams on the governance guides that support these policies. Üzembe helyezési felülvizsgálatok: Az eszközök üzembe helyezése előtt a felhőalapú irányítási csapat áttekinti az irányítási útmutatót a felhőalapú bevezetési csapatokkal.

Deployment reviews: Before deploying any asset, the cloud governance team will review the governance guide with the cloud adoption teams. További lépésekNext steps Ez a vállalati szabályzat előkészíti a felhőalapú irányítási csapatot az irányítási MVP megvalósítására, amely az elfogadásának alapja lesz.

This corporate policy prepares the cloud governance team to implement the governance MVP, which will be the foundation for adoption.

A következő lépés az MVP implementálása. The next step is to implement this MVP. Hasznosnak találja ezt az oldalt?