Nyugta további jövedelem asztalosmunka


Ott pedig az áll, hogy nemes Mácsik György, die Augusti 17, Anno vette el magának házastársul nemes Laczkó Annát. Ezt már onnét a macska se kaparhatja ki. Megesküdtek, s ezzel a derék Mácsik György bejutott a Laczkó-famíliába. Ami különben nem volt nehéz dolog, mivel csupán Priboly helységben, mintegy harmincnégy családból állott a Laczkó-nemzetség, s ezen famíliában számtalan szebb-csúnyább leányzó találtatik. A környék egyéb falvaiban, sőt még a távolabb megyékben is mindenütt lakoztak Laczkók, s mind olyan szegények valának, mint a templom egere.

Ezekből bizony könnyű volt feleségre tenni szert. De nem is állította Mácsik György soha, hogy nem volt könnyű, sőt inkább sokszor nyilatkozott ellenkezőleg; hogy Anna a gallérjára varrta magát, hogy öt esztendeig kerülgették a gügyüi, míg végre egy gyenge percében szinte csodálatos, hogy valaha gyenge perce is volt a nagy Mácsiknak nekiugrott a házassági köteléknek.

Amint volt, úgy volt, ki keresné?

Elég az hozzá, főkötő alá került Laczkó Anna, s lőn ennélfogva, hogy női ágon történik a Laczkó-família felvirágzása. Mácsik György megtalálta egy napon a családi nyugta további jövedelem asztalosmunka a padlás tetején egy repedt teknőben a békési iratokat. Ez volt még csak a nagy riadalom, mikor híre ment villámszárnyakon faluról falura, hogy egy egész vármegyéhez formálnak immár jusst a Laczkók.

Megvan, ott áll feketével a fehéren, olyan világos, mint a nap. Úgy körülbelől másfél falu binguru kereskedés egy-egy Laczkó-vérre. Nyugta további jövedelem asztalosmunka azoknak felvitte isten a dolgát egyhuzomra! Mégiscsak nagy dolog az a származás! Bezzeg szépek lettek mindjárt a Laczkó-lányok az egész környéken. A família összeült, előjöttek a fi- és női ágak, vők, sógorok és mindennemű oldalrokonok Mácsikhoz, úgyhogy be sem fértek a kúriába, a téres pajtában kellett megtartani a konferenciát, mely a még akkor fiatal Mácsiknak egy szívvel-lélekkel plenapotenciát szavazott meg mindenekre nézve, amiket jónak látna cselekedni a Laczkó-had érdekében.

Mácsik szíve dagadozott a büszkeségtől, s azon a napon formálódott át egész lénye olyan méltóságossá, olyan hatalmasan merevvé, aminő egész mai napig. Nyomban komissziót küldött ki az alföldre, amely színről színre lássa meg a jusst s jelentést tegyen róla a családnak. Filcsik István akinek az anyósa Laczkó-leány s körteképű Laczkó Pál, a bodonyi molnár, járták meg ez időtájban Békés vármegyét, s csodadolgokat regélének azóta, a mesés megmérhetetlen pusztaságokról, hol huszonkét szeme van az arany kalásznak, hol mire a rétnek túlsó részét nyugta további jövedelem asztalosmunka a kaszások, már az innenső részén azalatt megint megnő a hasig érő selyemfű.

Különösen a körteképű látta nagyon szépnek a Laczkó-birtokokat. Csak az a kár, hogy vízimalom nincs egy sem azon a vidéken. Mácsik ezalatt rendre vette a vármegye legszájasabb prókátorait, s azok valamennyien biztatták, úgyhogy csak ki kellett választani, melyiket boldogítsák a békési üggyel, hiszen olyan tiszta dolog, hogy hét esztendős gyerek is kipörölné.

Nem kell ahhoz valami nagyon okos ember; mert az még el találja rontani a nagy eszével. Fölteszem ugyan, hogy nyájas olvasóim közül nincs egyetlen prókátor sem, aki megkövetelje tőlem most a Laczkó-pör tényálladékát - hát nem unalmaskodom vele és csak annyit mondok videó opciók 1 perc, amennyi éppen szükséges - hogy belezavarodjanak.

Mert bele volt ebbe zavarodva évekig nemcsak a Laczkó-família, hanem a vármegye is, a szeptemvirális táblával egyetemben. Kezdődik pedig ez a pör ott, ahol a Commissio Neoacquistica.

Ez a Commissio Nyugta további jövedelem asztalosmunka mert senkinek se káptalan a feje, hogy minden kommisszióra emlékezzék arra való volt valaha, hogy a törökök eltakarodása után néptelenné vált alföldre visszatelepítse az onnan elszármazott nemességet. Hanem hát ezt az elszármazást és visszaszármazást nemigen vették valami nagyon komolyan.

Akikre rá nem sült, hogy kurucok voltak, odaállhattak a kommisszió elé s két hamis tanúval bizonyíthatták, hogy hány ezer holdat szántottak ott apáik?

A leány még azután is ott maradt a férfi kebléhez tapadva, mikor már az eltávozott, a kitől őt öntestével védnie kellett. Miért tette azt, hogy keblére vesse magát? Lehetetlenné akarta tenni, hogy az őt még nejének óhajtsa? Nem voltak-e e vadonban nevelt gyermeknek fogalmai arról, hogy mi a világi illem, mi a jó erkölcs, a titoktartó szemérem?

S hol akarják megkapni? Torontál megyében-e vagy Csongrádban? Békés megyéről persze szó sem volt; ki az ördög akarna ott dominiumot?

nyugta további jövedelem asztalosmunka

Gazdátlan birtok volt az alföldön elég, hamis tanú pedig a felföldön akadt bőséggel az elszegényedett bocskoros nemesek között: nem kellett hát egyéb ördöngösség a földbirtokszerzéshez, csak hogy labanc hírben álljon valaki. A Neoacquistica Commissio elnöke eligazította a többit.

Külön titkos dekrétuma volt rá a császártól. Kalandor labancok lepték el Rákóczi leveretése után az alföldet. Az a nagy rézpénz, a »pro libertate« nem járt már, pedig ez tudott még csak gurulni.

Hej, de sok derék fej gurult utána!

állások, Pomáz: 18 db

Hanem a rézpénznek nagy becse volt azért mégis. Akadt halandó ott van szóról-szóra hitelesen a Laczkó-iratokbanaki nyolcezer rézgaras évi árendáért bírta egész Békés vármegyét. Az árendát fizetnie kellett a szegedi sópénztárban, fizette is, amíg fizette, ott vannak róla a kvétanciák. Hogy miért nem fizette aztán, amikor nem fizette, ez éppen a pör, mert nemes varbókai Laczkó Endre uram volt az a haszonbérlő, s olyaténképpen szólott az árendakontraktusa, hogy miután a birtokra nézve úgyis öröktulajdoni nyugta további jövedelem asztalosmunka formál, addig is, míg ezen tulajdonjoga annak rendje és módja szerint inkvirálható lenne, Békés vármegye a fent nevezett summa fejében nekie általadatik, úgy azonban, hogy ha tulajdonjoga bebizonyul, az árendafizetéstől abszolváltassék.

No, ha ez se világos hogy t. Mert vegyük csak okosan a dolgot. Laczkó Endre isten nyugosztalja meg szegényt, nagyon könnyelmű ember lehetett vagy bebizonyította a jusst, vagy nem: ha bebizonyította, akkor az övék, ha pedig nem bizonyította, akkor nem lett volna bolond, hogy otthagyja a pompás haszonbérletet? Mi következik tehát ebből?

Az következik, hogy Laczkó Endre bebizonyította a birtokjogát, mert tény az, hogy az utolsó évekről már nincsenek nyugtái a szegedi sópénztártól, pedig csak ben halt meg. Hanem úgy lehetett, hogy magva szakadt ott az alföldön, az itteni rokonok pedig nem keresték a vagyont, s nem is tudták Erős volt nemcsak a testi birkózásban, hanem az elöljáróság és eklézsia előtt is. Lassan nőtt, de nagyra nőtt.

Már mint duhaj legényke mindenkit levert ökleivel, mikor tekintélyesebb lett, és senki sem mert vele kötekedni, akkor meg a szájával ment keresztül-kasul az embereken. Mindenki reszketett tőle, tehát mindenki tisztelte. Határozottan veszedelmes ember volt. Csupa epe, csupa méreg.

nyugta további jövedelem asztalosmunka

Nagy szürke szeme, mint a bikáé, valami csodálatos zöldes fényt lövellt, melytől mindenki lesütötte a maga szemét. És ez a félelem, mely zsarnoki hatalmat biztosított neki otthon a pribolyi bocskoros nemesek és parasztok között, ráragadt később a tekintetes vármegyére is. A vicispánok és szolgabírák, amint váltakozának nyugta további jövedelem asztalosmunka, mintha inventárium szerint vennék át az elődöktől Mácsikot olyannak, aminő: szájas, garázda, erőszakoskodó embernek, nyűgnek, aki egymaga státus a státusban, hatalmuk gyengítője, de át kell nézni, mert sok galibát csinálhat, ha megdühösítik; egyszóval nyugta további jövedelem asztalosmunka ember, akivel nem jó kikötni.

Ő maga feltett kalappal járt, ha bejött a székvárosba, a megyeház folyosóin, hivatalról hivatalra csapkodta az ajtókat és káromkodott. Sohasem volt semminemű ügyével megelégedve, s mindig volt valami ügye a vármegyénél.

Kerítésrendszerek a Veszprém Betontól

Különösen a pribolyi országút-csinálással ölte őket állandóan, esztendőkig. A hatalmas urak mind tűrték ezt, s csak mosolyogtak, de a háta mögött, hogy ő ne lássa.

A cserdei járásba, ahova Priboly tartozott, már vége felé szolgabírót se lehetett kapni a nagy Mácsik miatt; senki se mert vállalkozni parancsolásra oda, ahol ő lakik. A tekintetes vármegye rendesen olyan embert választott aztán ide, akit szépszerével ki akart marni a közszolgálatból: mert ez itt bizonyosan megutálta a hivataloskodást s leköszönt.

Valamire hát mégis jó volt a nagy Mácsik. A municipium bölcsessége a rosszban is megtalálja a hasznosat. A békési iratok híre meg csak növelte a félelmet minden irányban és a tiszteletet is. Jézus Mária! Ez most az egész világot megeszi.

nyugta további jövedelem asztalosmunka

S a vármegyének dolga is megszaporodik. Ott lesz örökké a nyakukon. Biz, ez elől most már be kell csukozni a kancelláriákba!

Ezer szerencséjük, hogy a nagy pört még nem lehetett megkezdeni.

A legfontosabb dokumentumok hiányzottak. Laczkó Endre adatai, amelynek alapján a Neoacquistica Commissio előtt tulajdonjogát bizonyítgatta. Hiszen ha azok megvolnának! Azután fényt kell deríteni Laczkó Endre későbbi éveire is, hol halt meg, miért halt meg nyugta további jövedelem asztalosmunka miképpen? A szegedi sótárnál lemásolandók a jegyzőkönyvek, melyekből kiderül, meddig fizette az árendát a békési földek után, s miért nem fizette azután? Nyoma van ott annak bizonyosan. Az se utolsó kérdés, miképp kerültek a békési irományok a pribolyi Laczkók teknőjébe, mert a teknő maga ugyan nem ment el értük?

Ezt most mind be kellett előbb szerezni, mert töltetlen puska nem hord messzire Mácsik György saját szavai. Az ilyen puskának pedig két csöve van, amit meg kell tölteni: az egyik belőlük a prókátor zsebe. A prókátorokról ugyan azt mondja ezen időkből a krónika, hogy igen gyenge honoráriumokban részesültek.

nyugta további jövedelem asztalosmunka

A katolikus kliens megveregette az ügyvédje vállát, ha a pörében eljárt, s meghítta ebédre; a lutheránus fél azt mondta nyájas mosollyal: »köszönöm, kedves barátom, uram, legyünk per tu«; míg a kálvinista ekképp köszönte meg az ügyvédi fáradságot: »Aztán ha valami akar lenni az úr a restóráción, csak nekem szóljon. Tudták már azok száz év előtt is, mire megy rá a légy.

nyugta további jövedelem asztalosmunka

A légy meg akkor se tudta. Évek évek után jöttek, a fiatal Mácsikból férfi lett, a múlt héten már fehér szálat is talált a haja között, s a pör még mindig a kezdet stádiumán volt. Két fiskális belehalt hogy rakják most azok alá a tüzet odaáltal a legalsóbb vármegyében!

AZ ARANY EMBER

Hja, nincs az másképp, a nagy hal is falja a kicsinyeket. A dominium eszi az apró majorságokat. Mácsik nemesi házhelyének is csak a fele van már meg. A kúria elhagyott, be van nőve udvara labodával, gyeppel, a ház is kezdi beadogatni a derekát.

A Suska gyerek tegnap támasztotta meg gerendával a színtelen oldalát. Bomlik, foszlik minden, de nem érdemes alaposan megreperálni, hiszen úgyis kastélyban laknak ezután Mindegy, most már nem lehet abbahagyni. Amit egyszer Mácsik György kimondott, az ki van mondva.

Mácsik György szava nem levegő. Aztán dehogy nem dől el, dehogy nem. Csak a fiskálisok ne volnának olyan nagy gazemberek. Hanem azokkal nem lehet bírni. No, meg az van a dologban, hogy patrónusok kellenének.

Nagy, hatalmas emberek, akik előre vinnék a dolgot. Mert az orgona orgona, mégis rángatni kell a mendikánsoknak a szíjait, hogy hangot adjon. Semmi sem megy magától. Egy napon is ezen töprenkedék Mácsik a méhesben, nagy pipaszóval, forgatván fejében, hogy talán oda kellene ígérni a pör egy negyedrészét a vicispánnak vagy az országbírónak, a megkent szekér bezzeg menne azután, - vagy hogy talán Mint homályos köd már rég gomolygott előtte valami terv, valami alaktalan ötlet, amelynek a szálait gazdag fantáziája eregette, de az esze még nem bírta összefogni.

Az udvar felől hatalmas kutyaugatás zavarta meg elmélkedéseit. Csiba te! Hogy fürösszenek meg a Belzebub katlanjában! Mikor is voltál itt utoljára? Az innivalót is itt hozom a kulacsban, mert megmondták, hogy itt pihensz a méhesben. Mácsik csak most tekintett föl az excentrikus öltözetű emberre. Minden kopott, rongyos volt rajta, még a sárga bőrtáskára is, melyet oldalán viselt, egy szürke posztófolt volt rávarrva.

Felső testét prémes bekecs takarja, nagy nyílásokon engedve láttatni hátul, hogy ha netalán mellény nyugta további jövedelem asztalosmunka vagyon rajta, hát annak akkor bizonyosan nincs hátulja, mert a piszkos tarka ing veres pettyei szembetűnően kandikálnak ki, nagy idomtalan fején borzas cilinder-kalap lóbálódzik, míg vékony lábszárai bő és alul fölgyűrt hamuszín bugyogóban lötyögnek.

S mindezen ruhadarabok olyan nagyon ismerősek valahonnan. Egész csoportját tárják fel az emlékeknek. Mindenikhez valami történet fűződik, és az egyik sem áll összefüggésben a személyével, mert ő még sohasem hanyatlott alá annyira a népszerűségben, hogy magának kellett volna ruhát csináltatnia.

Nyitva áll előtte egész Felső-Magyarországon minden kastély, és ahová ér, ott öltözködik át, ott vált tisztát, Chalupka mindenütt otthon van. No, igyál te is egyet!