Módszertani kereset Internet 500-tól, 12/ sz. különjelentés: Szélessávú hozzáférés a tagállamokban


A lefedettség az előfizetéssel kapcsolatos cél eléréséhez szükséges előfeltétel ugyan, de önmagában még nem minősül elégségesnek. Noha az olasz stratégia nem tartalmaz célt az előfizetésekre nézve, a stratégia végrehajtásának módját tartalmazó beruházási tervben már erre vonatkozó célérték is szerepelt.

A vizsgált tagállamok Bizottsághoz benyújtott stratégiái nem voltak mindig teljes körűek 41 Hogy megbizonyosodhasson az európai strukturális és beruházási alapok eredményes és hatékony felhasználásához szükséges feltételek meglétéről, a Bizottság előzetes feltételrendszert EAC dolgozott ki a —as programozási időszakra. A tagállamok a finanszírozás folyósításához kötelesek voltak megállapítani, hogy a vonatkozó előzetes feltételek teljesültek-e, és ezt a partnerségi megállapodásokban 22 vagy az operatív programokban is dokumentálniuk kellett illetve arra vonatkozó terveket készíteni, hogy mindezt végéig végrehajtják A partnerségi megállapodások és az operatív programok vizsgálata keretében a Bizottság szintén megállapította, hogy e tagállamok esetében a feltételrendszer teljesül.

A tagállami infrastruktúra-beruházási tervek tekintetében azonban hiányosságokat állapítottunk meg. Először is, amint fentebb, a Másodsorban Németország esetében a szélessávú terv hiányos volt. Ha a folyamat alapján nem állnak rendelkezésre jó minőségű adatok, és így az sem azonosítható, hogy hol valószínűsíthető a magánszektor beruházása és hol van szükség a közszféra nagyobb módszertani kereset Internet 500-tól beavatkozására, a hatóságok nem tudják az előzetes feltételrendszer által előírt átfogó infrastruktúra-beruházási tervet kidolgozni.

A feltérképezés adatainak minősége a es kezdeti év óta jelentős mértékben javult ugyan, de még mindig nem módszertani kereset Internet 500-tól, ugyanis a nagy szélessáv-szolgálatók nem frissítik a térképet a hálózat kiépítésének ütemében. Nem minden vizsgált tagállam foglalkozott a hagyományos infrastruktúrával kapcsolatos nehézségekkel 45 A vizsgált tagállamok mindegyike sajátos technológiai, verseny- és jogi környezetben működik; ez kihat arra is, hogy módszertani kereset Internet 500-tól tagállam hogyan törekszik az Európa stratégia céljainak megvalósítására.

Lengyelország és Magyarország hagyományos rézvezetékes telefon-infrastruktúrája viszonylag alacsony fejlettségű. Amennyiben a szélessávú infrastruktúrával kapcsolatos közbeszerzések esetében az állami hatóságok a résfinanszírozási modellt alkalmazták lásd: 6.

módszertani kereset Internet 500-tól tic-tac-toe az opciókért

Németországban és Olaszországban, amennyiben a szélessávú infrastruktúrával kapcsolatos közbeszerzések esetében a résfinanszírozási modellt alkalmazták, általában az inkumbens szolgáltató a korábbi nemzeti távközlési szolgáltató tulajdonában lévő rézvezetékes infrastruktúra felhasználására esett a választás.

Írországban a szélessávú rendszerekkel kapcsolatos nemzeti tervet érintő közbeszerzések esetében a résfinanszírozási modellt alkalmazzák, azonban a pályázati eljárás kialakításából adódóan a rézvezetékes hálózatok a sebességkövetelmények miatt nem kapnak hangsúlyos szerepet. Az olasz hatóságok ban a közbeszerzések esetében a szélessávú infrastruktúra nagykereskedelmi nyílt hozzáférésű hálózaton keresztül történő kiépítése céljából a közvetlen beruházási modell alkalmazása mellett döntöttek.

Ennek eredményeként gyakoribbá vált az optikai szál alkalmazása és megfizethető áron nyílt hozzáférés az infrastruktúrához és a szolgáltatásokhoz. Először is a meghirdetett sebességek csak csekély számú felhasználó számára állnak rendelkezésre; minél több felhasználó csatlakozik a hálózathoz, annál alacsonyabb a sebesség.

Másodsorban a vektoring inkább rövid távú megoldást jelent, mivel az optikai szálhoz vagy a koaxiális kábelhez képest kevésbé tekinthető időtálló beruházásnak. Harmadsorban a vektoring azon előfeltétele, hogy a végfelhasználókhoz kapcsolódó helyi hurokhoz last mile csak egy szolgáltató rendelkezhet kizárólagos fizikai hozzáféréssel 1.

módszertani kereset Internet 500-tól valós emberek bináris opciós stratégiák

E probléma kezelése céljából Németország szeptemberében — a Bizottsággal folytatott kiterjedt megbeszéléseket követően — értesítette a Bizottságot arról a szándékáról, hogy a közfinanszírozású szélessávú infrastruktúra bevezetésével kapcsolatban a helyi hurok virtuális átengedését lehetővé tevő terméket VULA kíván alkalmazni lásd: 7.

Ez fenntartja a versenytársak számára annak lehetőségét, hogy saját ajánlatot tegyenek diverzifikált nagysebességű internetszolgáltatásra ügyfeleik részére akkor is, ha a hálózatüzemeltető vektoringot alkalmaz. A Bizottság augusztusában tette közzé határozatát, amelyben kimondja: véleménye szerint a közfinanszírozású szélessávú infrastruktúra esetében a VULA termékek bevezetése ellensúlyozhatja a vektoring kedvezőtlen hatásait. A VULA megoldás ugyanakkor meglehetősen összetett és egyes szakértők szerint alkalmazása visszalépésnek tekinthető.

Az alternatív szolgáltatók csak az inkumbens szolgáltató által kínált szolgáltatásokat használhatják, mivel módszertani kereset Internet 500-tól termékeiket szolgáltatási szinten nem támogatják. Az alternatív szolgáltatók ezért gyakran optikai hálózatok kiépítése mellett döntenek, miután felismerik, hogy a saját infrastruktúra kiépítése gazdaságilag életképesebb beruházás lásd még: Számos tényező akadályozta a tagállamokat szélessávú céljaik elérésében 49 Megvizsgáltuk a meglepő lehetőségek tervek végrehajtását a tagállamokban, és ez alapján igyekeztünk meghatározni a tagállamokat a szélessávú módszertani kereset Internet 500-tól elérésében akadályozó tényezőket.

Figyelmünk elsősorban a vidéki területek finanszírozására, a szabályozási és versenykörnyezetre, a különböző programozási időszakok közötti koordinációra és a finanszírozási forrásokra irányult. Egyes tagállamok nem oldották meg megfelelően a vidéki és külvárosi területek finanszírozását 50 Értékeltük, hogy a tagállamok és az EBB felmérte-e a szélessáv iránti igényeket a különböző — városi, külvárosi és vidéki — területeken Ezenkívül ellenőriztük, hogy megfelelő finanszírozási forrásokat azonosítottak és irányoztak-e elő az bináris opciók minimális arányokkal területek jellemzőinek függvényében, biztosítva a komplementaritást és elkerülve az átfedéseket.

A vizsgált tagállamok 52 A szélessávú beruházásokat döntő részben magánszolgáltatók hajtják végre.

A vizsgált tagállamok közül négy Magyarország, Írország, Olaszország és Lengyelország határozta meg a finanszírozási rést. Noha mindegyik tagállam használt fel uniós forrásokat, a szélessáv területén a köztámogatás legnagyobb része — Lengyelország és Magyarország kivételével — a nemzeti költségvetésből származik.

A magyar hatóságok a —ös időszakban elvégezték a szélessávú hálózatok feltérképezését és megállapították, hogy   helyszínen van szükség a lefedettség kiépítésére. A magánszolgáltatók több mint   helyszínen vállaltak kiépítési kötelezettséget, és így kevesebb mint   helyszínen volt szükség a közszféra beavatkozására.

Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2019. IV. negyedév

A hatóságok több pályázatot dolgoztak ki, majd az üzemeltetők támogatására millió eurót különítettek el az ERFÁ-ból, illetve 29 millió eurót a nemzeti költségvetésből a résfinanszírozási modell révén, így a közforrásból biztosított teljes beruházás összege millió eurót, a magánberuházásé pedig millió eurót tett ki. A hatóságok a szélessávú infrastruktúra nagykereskedelmi nyílt hozzáférésű hálózaton keresztül történő kiépítése céljából a közvetlen beruházási modell 6.

Ellenőrzésünk idején a közforrások elosztása még nem került véglegesítésre, de becslések alapján 1,4 milliárd származott az ERFÁ-ból, illetve az EMVÁ-ból a tagállami társfinanszírozás összegével együtt1,6 milliárd euró pedig egyéb tagállami forrásokból. Az ír kormány által a szélessáv bevezetésére elkülönített összeg millió euró volt a —es időszakra, ebből 75 milliót az ERFÁ-ból kívántak biztosítani.

módszertani kereset Internet 500-tól bináris opciók operátorai

Noha a közbeszerzési eljárás ellenőrzésünk idejéig még nem zárult le, ez az összeg nem tűnik elegendőnek a finanszírozási rés áthidalásához. Így összesen egy ajánlattevő maradt a pályázati eljárásban, és márciusában még mindig nem világos, hogy ez milyen hatással lesz majd a szélessáv kiépítésének költségeire és ütemezésére. A német kormány a szélessávú rendszerekkel kapcsolatos szövetségi program révén több mint 4 milliárd eurót különített el a —es időszakra, amely az önkormányzatok szélessávú projektjeinek finanszírozását célozta.

Végezetül az EBB óta hat hitelügylet keretében 2,2 milliárd eurós támogatást biztosít az országnak. A magánszolgáltatók 3,1 millió háztartás lefedését vállalták gazdaságilag életképes területeken ennek összköltsége 2—3 milliárd euró.

A Digitális Lengyelország operatív programra az ERFÁ-ból rendelkezésre álló becsült összeg módszertani kereset Internet 500-tól szélessávú rendszerekkel kapcsolatos nemzeti terv szerint 1,3—2,2 millió euró.

Ellenőrzésünk idejéig ugyanakkor a szélessávú rendszerekkel kapcsolatos nemzeti tervben szereplő nemzeti finanszírozási eszközök közül kettőből 31 még nem nyújtottak finanszírozást, és a szélessávú fejlesztésekre nem határoztak meg új potenciális finanszírozási forrásokat sem. Megállapítottuk, hogy mivel az ERFA-források nagy részét már kötelezettségvállalásba vették, ha nem határoznak meg további forrásokat, becslés szerint 1,3 millió háztartás — köztük a legnehezebben csatlakoztathatók — hozzáférés nélkül maradhat.

Az EBB-től kapott finanszírozás 58 Az EBB stratégiája az intézmény —os és —es operatív terve alapján figyelembe veszi az Európai digitális menetrend szélessávra vonatkozó hármas célkitűzését. A szélessávú infrastruktúra finanszírozásához az EBB a projektek méretétől és a kockázati szinttől függően különféle hiteleket és finanszírozási eszközöket alkalmazhat. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ESBA közepes 15—50 millió euró összegű és nagyméretű 50 millió eurót meghaladó összegűkockázatosabb projektek finanszírozását célozza.

Az Európai Szélessávfejlesztési Alapot CEBFamely decemberében még nem volt működőképes, elsősorban a módszertani kereset Internet 500-tól, legfeljebb 30 millió eurós projektek finanszírozására hozták létre. Megvizsgáltunk egy, az ESBA által finanszírozott projektet, amelynek a költsége az említett összeg közel negyedét tette ki: az ESBA-hitel összege millió euró, a projekt teljes költsége 1,8 milliárd euró volt.

módszertani kereset Internet 500-tól

  1. Следует подумать о полной гистерэктомии [удаление матки].
  2. Bitcoin időzítő
  3. 12/ sz. különjelentés: Szélessávú hozzáférés a tagállamokban
  4. Но чем мы рискуем, если пошлем Жанну и Алиенору переговорить с .

A projekt célja a szélessávú lefedettség optikai hálózat révén történő növelése volt. Először is a projekt egyáltalán nem a gyengén ellátott területekre összpontosított, hanem főként a gazdaságilag életképes területeken, például a városokban növelte a nagysebességű szélessávú lefedettséget. Másodsorban nem találtunk bizonyítékot arra nézve, hogy az ESBA bizonyult volna a legmegfelelőbb finanszírozási eszköznek.

A projekt, tekintettel a méretére, illetve a szélessáv kiépítése által érintett területekre, EBB-hitel révén is finanszírozható lett volna. Harmadsorban a projekt egyes területeken az ERFA révén már közel millió eurós támogatásban részesült, ami csökkentette az EBB kockázatát.

módszertani kereset Internet 500-tól befektetés nélkül áttekinti a valós keresetet az interneten

Ellenőrzésünk időpontjában a CEBF tevékenységének megkezdése elejére volt várható. A CEBF célja kisebb méretű, de nagyobb kockázatú szélessávú projektek finanszírozása gyengén ellátott területen, tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések révén.

A kisebb projektek a kritikus tömeg elérése és a CEBF-támogatásra való jogosultság megszerzése érdekében összevonhatók. A CEBF célzott méretéből mintegy millió euró adódóan azonban csak csekély mértékben járulhat hozzá a szükséges beruházásokhoz azokon a területeken, ahol módszertani kereset Internet 500-tól a szélessávú lefedettség.

Egyes tagállamok esetében problémákat okoz a jogi és a versenykörnyezet 63 Megvizsgáltuk, hogy a tagállamok — a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban — olyan megfelelő jogi és szabályozási környezetet alakítottak-e ki, amely ösztönzi a versenyt a szélessávú szolgáltatások piacán. A vizsgált tagállamokat ezért a következők fényében is elemeztük: az új generációs hozzáférési hálózatokhoz való szabályozott hozzáférésről szóló bizottsági ajánlás 34az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló irányelv 35a verseny előmozdítását és a szélessávú beruházási környezet javítását célzó következetes megkülönböztetésmentességi kötelezettségekről és költségszámítási módszerekről szóló bizottsági ajánlás 36 64 Megállapítottuk, hogy Magyarország, Olaszország és Lengyelország megfelelő szabályozási és versenykörnyezettel rendelkezik a szélessáv terén.

Írország és Németország esetében olyan hiányosságokat állapítottunk meg, amelyek versennyel kapcsolatos problémákhoz vezettek. A panaszok elemzésének folyamata hosszadalmas volt és egyes esetekben, mivel az inkumbens szolgáltató nem tett eleget a döntésnek vagy a korrekciós intézkedésnek, jogi lépéseket is maguk után vontak ezek eredménye ellenőrzésünk idején még nem volt ismert.

Írország tehát csak korlátozott mértékben tudta végrehajtani szabályozási határozatait és korrekciós intézkedéseit. Megjegyzendő, hogy a ComReg jelenleg bővíteni tervezi hatáskörét. A szélessávú beruházásokhoz nyújtott állami támogatások 67 A szélessávú szolgáltatások területén végrehajtott tagállami beruházásokra — csakúgy mint az egyéb típusú beruházások esetében — az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

E szabályok célja, hogy korlátozzák a versenynek az állami szektorból érkező támogatásból adódó torzulását A szélessávra vonatkozó állami támogatásokkal kapcsolatos iránymutatások elfogadására ben került sor, majd azokat januárjában felülvizsgálták. A fehérrel jelölt területek elvben jogosultak állami támogatásra.

tutorial: Internet sebesség növelése.

A szürke területeken a Bizottságnak részletesebb elemzés révén kell ellenőriznie, hogy szükség van-e állami beavatkozásra. Az értelmezésbeli eltérés miatt egyes tagállamok nem nyújtottak közfinanszírozást a fekete és a szürke területeken működő szolgáltatók támogatásához. Az állami beruházások kiszorítása 69 Jelenleg a szolgáltatókat nem kötelezi jogszabály a feltérképezési folyamat során készült megvalósítási tervek végrehajtására.

Egy szolgáltató dönthet úgy, hogy egy olyan területen, amelyen korábban beruházást tervezett, mégsem épít ki szélessávú hálózatot. Ezzel szemben úgy is dönthet, hogy mégis szélessávú hálózatot épít ki egy olyan területen, ahol korábban nem tervezett beruházást, ezzel a döntésével pedig potenciálisan kiszoríthat állami befektetőket a piacról lásd: 8. A piaci hiányossággal jellemzett területeken mindkét esetben késedelmet szenved a szélessávú lefedettség.

A feltérképezés eredménye azonban nem minden tagállamban von kötelezettséget maga után és nyilvános konzultáció szervezése a fehér, illetve szürke területeken igen sok időt vesz igénybe. Németország esetében az inkumbens szolgáltató korábban piaci hiányossággal jellemzett területként besorolt területeken akkor döntött a beruházás mellett, módszertani kereset Internet 500-tól az állami beruházás már tervbe volt véve vagy már meg is kezdődött.

Az állami finanszírozású projekt számára így a legnehezebb és legköltségesebb helyszínek bekötése maradt, ami összességében megnövelte az állami támogatás költségét. Egyes tagállamok javították a szélessávú beruházások koordinálásának a folyamatát, az egyik vizsgált tagállamban azonban megállapítottuk, hogy a programozási időszakok között nem volt koordináció 70 Ellenőriztük, hogy a tagállamok megfelelően irányították és koordinálták-e a szélessávú projekteket, valamint biztosították-e a méretgazdaságosságot és a megfelelő technikai és igazgatási kapacitást.

módszertani kereset Internet 500-tól logaritmikus trendvonal képlet

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a tagállamok összehangolták-e intézkedéseiket az egyes programidőszakok között, hogy ezzel is a lehető legjobban hozzájárulhassanak a tagállami stratégia megvalósulásához.

A szélessávú beruházási folyamat koordinálása 71 A vizsgált tagállamok közül három — Írország, Olaszország és Magyarország — esetében megállapítottuk, hogy a szélessávú hálózat kiépítését megfelelő szintű koordináció támogatta és e tagállamok a méretgazdaságosságot is biztosították. Az Infratel felel a szélessávú rendszerekkel kapcsolatos nemzeti terv végrehajtásáért és nyomon követéséért, és ennek keretében a közbeszerzést is irányítja.

módszertani kereset Internet 500-tól bináris opció terminológia

A különböző finanszírozási források így összehangolt módon járulnak hozzá a szélessávú célok megvalósulásához. A —as programozási időszakban a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez az ERFA-ból biztosított, illetve a tagállami forrásokat központilag irányítják.

A —as programozási időszakban az ERFA és a nemzeti források felhasználása közösen történt. A nemzeti és a regionális operatív programokat világosan elkülönítették egymástól, mivel azonban az egyes regionális operatív programokban késedelmesen jelentették be a gerinchálózat kiépítéséhez alkalmazott támogatási programot, ez a helyi hurok kiépítésében is késedelmet okozott.

A —as időszakban, mivel a támogatás egyetlen ERFA operatív programon keresztül érkezik be, így nem állapítottunk meg átfedéssel kapcsolatos problémákat. A szélessávú hálózat kiépítésével kapcsolatos végrehajtási felelősség regionális Bundesland és helyi önkormányzati szintű, míg a finanszírozást a nemzeti és a regionális szint biztosítja, ami széttagolttá teszi a szélessávú infrastruktúrát.

Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2020. I. negyedév

Az uniós források két EMVA-programon és nyolc ERFA-programon keresztül állnak rendelkezésre, amelyeket kiegészít a digitális menetrend —es nemzeti tervéből rendelkezésre álló szövetségi költségvetés, továbbá a 16 tartomány és a szövetségi beruházási bank 40 saját finanszírozási programjai A programozási időszakok közötti koordináció Lengyelországban 76 A megelőző és a jelenlegi programozási időszakban a lengyel hatóságok megállapításunk szerint nem biztosították a források koordinált felhasználását.

Ezek a beruházások nagyprojekteknek minősültek és azokat közvetlenül a Bizottság hagyta jóvá. Ezenkívül a Bizottságnak az állami támogatásra vonatkozó határozatot is kellett hoznia a projektekre vonatkozóan.

A nemzeti és regionális hatóságok várakozásai szerint a helyi hurkok csatlakoztatását közvetlenül a magánüzemeltetőknek kellett volna elvégeznie, illetve a magánüzemeltetőknek a —as programozási időszakban a Digitális Lengyelország operatív program révén biztosított forrásokból kellett volna támogatást kapniuk.

Mindeddig nem kaptunk bizonyítékot arra nézve, hogy Lengyelország eredményesen lépett volna fel a kihasználatlanság orvoslására. Következtetés és ajánlások 79 Megállapítottuk, hogy az eddig elért eredmények ellenére nem minden szélessávval kapcsolatos cél fog megvalósulni ra.

Az alapvető szélessávú lefedettséggel kapcsolatos célt ra valamennyi tagállam elérte. Végezetül, noha valószínűleg a vizsgált tagállamok egyike sem éri el az előfizetések számával kapcsolatosan ra kitűzött célt, a re kitűzött célok a vizsgált tagállamok közül három esetében, a jelenlegi terveik alapján, nagy eséllyel megvalósulhatnak.

Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, A legmagasabb átlagkereset ezer forint az információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás területén volt. Másfélszeresére bővült a mobil-adatforgalom Az előfizetések száma tartalmazza az M2M-kártyák számát is, ami az emberi beavatkozás nélküli kommunikációt jelenti.

A tagállamok kedvezően értékelték a Bizottság támogatását, a monitoring koordinálása azonban nem volt megfelelő a főigazgatóságok között 16 — A stratégiák nem mindig voltak összhangban módszertani kereset Internet 500-tól Európa stratégia céljaival: egyes kitűzött célok ugyan az Európa céljainál ambiciózusabbak voltak, azonban a vizsgált tagállamok egyike sem építette be a tagállami célértékek közé az arra vonatkozó 3.

A —as időszakban az esb-alapokra vonatkozó előzetes feltételrendszer szerint a tagállamoknak — a tervezett beruházásokat is részletesen tartalmazó — nemzeti vagy regionális tervvel kell rendelkezniük.

A Bizottság valamennyi általunk vizsgált tagállam esetében értékelte e feltételek teljesülését, azonban találtunk egy olyan példát, ahol alapvető elemek hiányoztak: Németország nem állított elő olyan megfelelő minőségű adatokat, amely az átfogó beruházási tervének alapjául szolgálhattak volna, noha az elmúlt években javultak feltérképezési adatok Lengyelországtól és Magyarországtól eltérően Olaszország, Írország és Németország a meglévő hagyományos telefonhálózatuk miatt jól fejlett rézvezetékes infrastruktúrával rendelkezett.

Olaszország és Írország úgy alakította ki a beruházási projekteket, hogy ösztönözze az ajánlattevőket a rézvezetékről a jóval nagyobb sebességet lehetővé tevő optikai szálas megoldásra való áttérésre. Németország ezzel szemben a vektoring technológiájának széles körű alkalmazása mellett döntött. Ennek módszertani kereset Internet 500-tól, hogy növeli a sebességet a rézvezetékes telefonvonalakhoz képest, olytrade bináris opciók nem képes biztosítani az optikai hálózatok időtálló sebességbeli előnyét, továbbá a versenyt is korlátozhatja 45 — Németország több finanszírozási forrásból több mint 8 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, nem egyértelmű azonban, hogy ez az összeg elegendő lesz-e.

A másik négy tagállam közül csak Magyarország és Olaszország különített el elegendő közforrást a háztartásoknak a gyors szélessávhoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatos 2. Lengyelországban például a nemzeti tervben meghatározott pénzügyi források közül kettő nem állt rendelkezésre, és nem azonosítottak újabb potenciális finanszírozási forrásokat sem 52 —