Ima, hogy pénzt keressen


Az imádkozásnak sokféle módja, témája és célja lehet a Szentírás tanítása szerint. A hálaadás, könyörgés, dicsőítés, imádás, közbenjárás, áldásmondás mellett a Biblia olyan imatípusokról is beszél, amelyek közvetlenül az Isten munkájának ima ellenségei, akadályozói, valamint a felkentjeinek és népének tönkretevésén, elpusztításán fáradozó erők ellen irányulnak.

Sőt, a Szentírásban - a Zsoltárokban, a prófétai könyvekben, de az Újszövetségben éppúgy - még ennél erőteljesebb imákat is olvasunk, például amikor egy embert a bűnei miatt az apostolok átadtak a Sátánnak, vagy egyenesen átok alá helyeztek.

Ez a cselekmény számos művészt vonzott a festészet történetében. Dürer, Ge, Polenov, Dore, Kramskoy, Vrubel, Bernard és még sokan mások kreatív örökségükben egy ilyen nevű munkát alkotnak. De senki nem mertett Krisztus képmásaként ábrázolni magát.

Ezeket a "keményebb" imafajtákat manapság sokan elvitatják az igazi egyház Isten által felkent vezetőitől, s bár az Újszövetség nyilvánvalóan tanít erről, mégis egyes vallásos csoportok és képviselőik fekete mágiát művelőknek igyekeznek őket beállítani.

Mi a különbség a fekete mágia és az ilyen imák között a Biblia alapján? Hogyan harmonizálható a Hegyi Beszéd intése, mely szerint ne átkozzuk ellenségeinket, Péter apostol Simon mágusnak vagy Pál Barjézusnak mondott szavaival?

Az ima olyan szellemi tevékenység, amelynek célja az Istennel való bensőséges, személyes kapcsolattartás, amely által az ember élete Isten uralma alá kerül.

Isten jelenlététől elszakadt bolygónkon, az Atya lakóhelyétől, a mennytől távol azonban még a hívő emberek életében sem automatikusan valósul meg Isten uralma, hanem az imádkozás által valósítja azt meg a Szent Szellem.

Az átok, az ima és a szerelmi mágia

Ennek során olyan eset is előfordulhat, amikor Isten uralmának, akaratának a megvalósulását egyének, közösségek, nemzetek életében gonosz szellemi lények vagy velük szorosan és tudatosan együttműködő emberek tartósan akadályozzák. Ebben az esetben a Szentírás tanítása szerint az imának olyan speciális formái kerülnek előtérbe, mint a szellemi harc, a démonűzés, az ellenség ellen mondott imák, vagy végletes esetekben az átok, a Sátánnak való átadás és hasonlók, melyek nem Isten felé, hanem az ellenség ellen irányulnak.

Ezeknek az imaformáknak az a céljuk, hogy elhárítsák azt az akadályt, amely miatt nem valós opciók kiszámítása megvalósulni Isten akarata egy területen. Az imának ezeket a módjait manapság némelyek kriminalizálni igyekeznek, és a fekete mágia kategóriájába sorolják. A fenti imatípusok azonban Isten Igéje alapján a Szent Szellem vezetése alatt álló biblikus ima, a fekete mágia ezzel szemben olyan okkult gyakorlat, melynek során a Sátán szolgái ártó szándékkal gonosz természetfeletti erők, szellemek aktivizálásával negatív változásokat betegségeket, baleseteket, összeomlást, halált stb.

Isten — aki az Ószövetség és az Újszövetség Istene is — egyszerre a szeretet és az ima Istene, egyik vonását sem lehet túlhangsúlyozni a másik rovására.

Isten ítélő magatartása mindig akkor kerül előtérbe, amikor egyesek szellemi lényekkel együttműködve módszeresen azon munkálkodnak, hogy Isten akaratát meghiúsítsák és megakadályozzák Isten uralmának, tervének a megvalósulását. Ebben az esetben az ilyen ember az egyébként őt is szerető Isten ellenségévé válik, és ha Ima ima elteltéig és türelmének elfogytáig nem tér meg, akkor egy idő után fokozatosan Isten fegyelmezése és ítélete alá kerül, miként az az egyiptomi fáraóval történt Mózes idejében.

Ima a kehelyért (Krisztus a getszemániai államon) – Paul Gauguin

Az első fegyelmezések célja még ekkor is a figyelmeztetés és a megtérésre való felhívás, ha azonban ez tartósan nem következik be, akkor már Isten visszafordíthatatlan haragja és büntetése lép érvénybe. Ezt a fegyelmezést és ítéletet a Mindenható gyakran az ő akaratát és munkáját az adott ima képviselő küldöttjeinek közreműködésén keresztül hajtja végre.

Isten fegyverei Ékes példái ennek Mózes imái, melyek nem felvirágzást, hanem csapásokat hoztak Egyiptomra, miközben az Isten akaratában lévő választott nép, Izrael számára viszont szabadulást eredményeztek. Debóra azonban nem csupán a külső ellenséget kárhoztatja, hanem felszólítja Izraelt, mondjanak ki átkot annak a zsidó városnak a lakóira is, akik nem vonultak ki a Kánaán királyával vívott harcra, hanem inkább meghúzódtak otthon, miként a város neve is mutatja: Méroz, azaz visszavonulás.

Mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé. Ennek következtében Isten három évvel később egy gonosz szellemet küldött Abimélek és emberei közé, amely megosztotta őket, s így uralmuk megbukott.

Beláthatatlan következményei lettek volna Izrael történelmében, ha Jóthám nem mondja ki az ítélet szavait felettük.

ima, hogy pénzt keressen

Bizonyos helyzetekben lázadásnak minősülne, ha Isten emberei ilyen esetekben nem engedelmeskednének a Szent Szellem vezetésének vö. Dávid számára nem ima, hogy Isten harcol érte Dávid imáit a Zsoltárok könyve tartalmazza, melyek között szép számmal akad olyan is, amely az ok nélkül ellene támadó ellenségekkel kapcsolatban nem éppen baráti jókívánságokat fogalmaz meg.

Ezeket az ima azok a valós élethelyzetek inspirálták, amelyekbe Dávid a Saullal és másokkal való konfliktusa miatt keveredett.

ima, hogy pénzt keressen

Ezekben a zsoltárokban Dávid számára nem kérdés, hogy Isten harcol érte, és hogy vannak fegyverei is, ima például a pajzs, a vért vagy a dárda.

A Közel-Keletre jellemző képes beszédnek megfelelően azonban ezek a fegyverek szellemi realitásokat jelölnek, mennyei dolgok földi képei, melyeket Dávid király ma minden bizonnyal napjaink modern fegyvereivel fejezne ki, mint például interkontinentális rakéta, vegyi fegyver, atombomba, géppisztoly stb.

Ézsaiás próféta alapján Pál az Epheszosziakhoz írt levelében fel is sorolja a hívők rendelkezésére álló szellemi fegyvereket: igazlelkűség öve, megigazulás mellvasa, békesség saruja, hit pajzsa, üdvösség sisakja és a Szellem kardja, melyeket együttesen hogy pénzt keressen hívők gyalogsági nehézfegyverzetének nevez.

Mert az átok és az ima egy tőről fakadnak. Akárcsak a szerelmi mágia.

Ki az ellenség? Lényeges kérdés, hogy ez a harc ki ellen irányul. Pál apostol fel is sorolja az: ördög különböző rangú szolgáit, akik ellen e harcnak elsődlegesen irányulnia kell: fejedelemségek arkhai: törvényhozó, jogalkotó hatalmak ; hatalmasságok exusziai: végrehajtó hatalmak ; ez élet sötétségének a világbírói koszmokratoresz: a kozmosz urai ; és a gonoszság szellemei pneumatika tész ponériaszakik a bitcoin olcsó nem földi hatalmasságokat, hanem az égben tartózkodó gonosz angyalok rendjeit kell érteni.

ima, hogy pénzt keressen

Azonban mind az Ó- mind az Újszövetség vonatkoztatja az ellenség szót emberekre is abban az esetben, ha a sátáni erő ellenséges embereken keresztül nyilvánul meg. A Szentírás alapján meg kell különböztetni az általános értelemben vett ellenséget e kifejezés speciális jelentésétől. Pál apostol minden embert Isten ellenségének nevezett az eredendő bűn következtében meglévő általános engedetlenség miatt.

ima, hogy pénzt keressen

Ezt az ellenséges viszonyt szüntette meg Jézus engesztelő áldozata, és így lett az evangélium a megbékélés eszköze Isten és ember között. Az Atyával való megbékélést elutasítók többsége nem fejt ki direkt ellenséges tevékenységet Isten munkájával szemben.

Ezt a passzív többséget a korai keresztények áldották, és pozitív példamutatással igyekeztek megnyerni őket az Úrnak. Emellett azonban mindig is jelen volt egy agresszív kisebbség, akik nem elégedtek meg az evangélium elutasításával, hanem céltudatosan és következetesen harcoltak hatalmi, politikai, vallási, okkult eszközökkel Isten népe ellen.

Ima vagy mágia?

Gamaliél rabbi Jeruzsálem vallási vezetőit ettől az agresszívan ellenséges magatartástól óvta, amikor arra kérte őket, hogy az apostoloknak hagyjanak békét, nehogy Isten ellen harcolóknak theomakhoi találtassanak Csel Isten szolgái is kerülhetnek ellentétbe az Úrral, Péter apostol például rövid időn belül három forrásból beszélt, Isten Szellemétől, a saját szelleméből és a Sátántól. Vagyis Péteren keresztül sátáni erő nyilvánult meg, és az ezzel szembeni harc, elutasítás szavak által folyt.

  • Isten Áldjon meg hatalmasan.
  • Hozzájárulás a bitcoinok áttekintésében
  • Она жива.
  • Az átok, az ima és a szerelmi mágia - szabadibela.hu Mágia
  • Это могла ощутить даже я, возможно, и он .
  • Я лишила Кеплера и Галилея нормального детства из уважения и восхищения перед вами, Николь, моим примером для подражания.
  • Bináris opciók minimális betéti 100

Ettől nem kell félnünk, hiszen ilyen esetben az az ember, aki esetleg tudtán kívül sátáni erő fogságába került, kifejezetten jól jár, ha akad valaki, aki imádkozik az életét befolyásoló gonosz erő ellen, vagy kiűzi belőle a démonokat. Ennek a hatékonyságát nem korlátozza a fizikai távolság sem. A Bibliában számos történetet találunk, amikor Jézus úgy szabadított meg sátáni befolyástól embereket, hogy azok fizikailag több kilométer távolságra voltak tőle.

ima, hogy pénzt keressen

Ilyen a kananeus asszony leányának a meggyógyítása is, akit az anyja kérésére szabadított meg Jézus démonoktól úgy, hogy közben a lány otthon feküdt betegen, több kilométer távolságra az ima helyszínétől. A természetfölöttiben a térbeli távolságoknak nincs jelentőségük.

ima, hogy pénzt keressen

Más viszont a helyzet akkor, ha egy ember többé-kevésbé tudatosan együttműködik, sőt ragaszkodik a rajta keresztül működő ördögi erőhöz, szellemhez.